LATEST NEWS

Notice of Election

Notice of Bond Election

Notice of Bond Election (PDF)
Election Day Vote Centers
Election Day Vote Centers are subject to change by Harris County up until election day.

Aviso de Elección de Bonos (PDF)
Centros de Votación del Día de Elección
Los Centros de Votación del Día de Elección están sujetos a cambios por el Condado de Harris hasta el día de la elección.

Thông Báo về Cuoc Bầu cử Trái Phiếu (PDF)
Để biết các Trung Tâm Bỏ Phiếu vào Ngày Bầu Cử khác, truy cập website www.harrisvotes.com.
Các Trung Tâm Bỏ Phiếu vào Ngày Bầu Cử có thể được Quận Harris thay đổi cho đến sát ngày bầu cử.

債券選舉通知 (PDF)
請前往
Harris 縣在選舉日前可能會變更選舉日投票中心。

This notice will remain posted continuously until after 7:00 p.m. on Tuesday, November 3, 2020 (Election Day).


Amended Order Calling Bond Election

Amended Order Calling Bond Election (PDF)
Orden Enmendada para Convocar una Elección de Bonos (PDF)
Ban Tu Chinh Lệnh Yêu Cầu Tổ Chửc Cuoc Bầu Cử Trái Phiếu (PDF)
關於舉行債券選舉的修訂版命令 (PDF)


Sample Ballot

Sample Ballot (PDF)
Boleta Muestra (PDF)
Lá Phiếu Mẩu (PDF)
選票樣本 (PDF)

Upcoming Meetings

Thursday, March 7, 2024 at 4:30 PM

Thursday, March 21, 2024 at 4:30 PM

Board meetings are held at:
Community or Galveston Room
16401 Country Club Drive
Crosby, Texas 77532